32-ste Zondag door het jaar C

Dit is de laatste zondag van dit kerkelijk jaar en vieren wij Christus Koning.

Zo oud is dat feest niet,
het werd minder dan een eeuw geleden ingesteld om,
tegen de stromingen van die tijd in,
de klemtoon te leggen op het koningschap van Christus
over de mens en de wereld.
Elke keer dat wij het Onze Vader bidden, belijden wij
"Want van U is het koninkrijk, en de kracht, en heerlijkheid".Onze taal kent geen woord waarmee we kunnen weergeven
wat Jezus bedoeld heeft met het `rijk Gods`.
Waar het `rijk Gods` is, bezit God alleen de macht,
heeft de mens bescherming en vrede,
leeft hij waarachtig en is hij gelukkig.
In dat rijk bestaat geen tegenstelling
tussen de wil van God en die van de mens,
er is geen leed meer en geen dood,
geen geweld en geen angst,
geen onopgeloste vraag en geen gevaar.
En als we ons hier op aarde voor dat rijk Gods moeten inzetten,
dan wil Jezus daarmee zeggen
dat het zich in deze wereld moet manifesteren
in de vrede en de gerechtigheid die wij onder de mensen brengen,
in de bescherming die de zwakke geboden wordt,
in de liefde waarmee wij elkaar tegemoet treden
Onze Koning is een Koning zonder leger.
Hij is niet uit op macht.
Geweld en dwang zijn Hem onbekend,
eigenbelang en aanzien onbelangrijk.
Zijn wapenspreuk is:
de laatsten op de eerste plaats
en de kleinsten voorop.
Zijn paleis is een kribbe,
een kruis zijn troon.
Voor Hem geldt maar één wet:
liefde tot God en tot de naaste.
Hij was geen Koning hoog te paard.
Een geleende ezel was goed genoeg.
Voor Hem geen gouden koetsen.
Hij ging de weg van de minste,
de weg van dienstbaarheid.
Zijn woorden en daden waren gericht
op bevrijding en volop leven.
Zo had God het bedoeld,
zo moet het nog steeds worden.
Daarom is de belijdenis ‘Christus Koning’
niet vrijblijvend.
Zijn levenswijze vraagt om navolging.
Zijn woorden en daden mogen de onze worden.
Christus koning is een levensprogramma.
Wat zal de wereld anders worden
als wij zijn handen en voeten willen zijn.
Onze Vader,
al zo lang onderweg
van de hemel naar de aarde,
uw naam worde geheiligd,
nooit meer in gevechten
van volk tegen volk,
van man tegen man.
Uw naam worde gedaan en doorgegeven
in gerechtigheid en vrede
van mens tot mens,
van land tot land,
over heel de wereld.
Laat komen uw Rijk door allen
die herboren zijn tot mensen van vrede en mededogen.
Laat gebeuren in ons midden
wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en zoveel inzicht opdat wij zouden weten
wat ons werkelijk tot vrede en tot toekomst strekt.
Vergeef ons als wij U tegenhielden
in zoveel mensen, eeuwen lang.
En leid ons weg uit de verleiding van macht en geweld,
maar verlos ons, vandaag nog,
van een wereld voor enkelen,
en open die wereld van God-en-mens-met-z’n-allen.
Amen.
Samenstelling: Jörg Zink - Wim Holtermans - Dominicanenschildebergen
doc.: Tekst: CJ32-2022-11-21
Tekst aanpassen (verantw.)    Thuispagina